• Mon. Oct 2nd, 2023

INAAM PC

Games & Software Bank

GiliSoft Audio Recorder Pro 11.7.0 With Crack

ByKhubaib Hanif

Aug 16, 2023

GiliSoft Audio Recorder Pro is a program for recording sounds played on your computer. Recording audio from a sound card is not a difficult task, but GiliSoft Audio Recorder Pro can make it easy, even for those without deep computer knowledge.

GiliSoft Audio Recorder Pro yog qhov kev pab cuam rau kaw suab ua si hauv koj lub computer. Kev kaw suab los ntawm daim npav suab tsis yog ib txoj haujlwm nyuaj, tab sis GiliSoft Audio Recorder Pro tuaj yeem ua kom yooj yim, txawm tias rau cov uas tsis muaj kev paub hauv computer tob.

Ti GiliSoft Audio Recorder Pro ket maysa a programa a pangirekord kadagiti uni a maipatokar iti kompiuteryo. Saan a narigat nga aramid ti panagrekord iti audio manipud iti sound card, ngem mapalaka ti GiliSoft Audio Recorder Pro, uray kadagidiay awanan iti nauneg a pannakaammo iti kompiuter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *